Girişimcilerin, şirket kurma esnasında en fazla merak ettiği konu, şirket çeşitleri ve özellikleridir. Bu noktada girişimcilerin, Anonim şirket ve Limited şirketin tam açılımlarını bilmesi ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olması önemlidir. Limited şirket, iki ya da daha fazla tüzel ya da gerçek kişinin bir ticaret unvanı altında kurduğu ve koymayı taahhüt etmiş oldukları sermaye ile sınırlı olan ve esas sermayesi belirli olan şirkete verilen isimdir.

Limited şirketlerin, esas sermayeleri belirli olup, söz konusu sermaye ise esas sermaye paylarının toplamından oluşmaktadır. Limited şirketler, kanunlarca yasaklanmamış olan her çeşit ekonomik konu ve amaç için kurulabilmektedir. Ancak Limited şirketler, bankacılık ile sigortacılık alanlarında faaliyet de bulunamazlar. Limited şirketlerin, yeni T.T.K.’ya göre asgari bir ortak ve asgari on bin Türk Lirası sermaye ile kurulması gerekmektedir. Limited şirketlerde mutlaka Limited şirket ibaresinin bulunması gerekmekte ve unvanlarının Türkçe olarak tespit edilmesi gerekmesinin yanı sıra faaliyet konusunun da unvanlarında gösterilmesi zorunludur.

Limited Şirketin Özellikleri

  • Limited şirket, bir ticaret unvanına sahiptir ve sahip olduğu ticaret unvanının da iş konusu ile ilgili olması zorunludur.
  • Limited şirketler en az bir ve en fazla da elli tüzel ya da gerçek kişi ile kurulabilmektedir.
  • Limited şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik faaliyet de bulunabilir ancak bankacılık ile sigortacılık alanlarında faaliyet gösteremez.
  • Limited şirket için gerekli olan en az sermaye on bin Türk Lirası olup, ortakların koyacakları sermaye ise en az yirmi beş Türk Lirası ya da bunun katları olmak zorundadır.
  • Limited şirketlerde sermaye hisseler yerine paylara bölünmekte ve her pay ise ortaklık hakkını göstermek için belirli ve eşit paylara bölünmelidir.
  • Limited şirketlere ticari itibar ya da emek, sermaye olarak konulamamaktadır.
  • Limited şirketlerde ortakların şirket borçlarına karşı sorumluluğu ise taahhüt etmiş oldukları sermaye ile sınırlı durumdadır.
  • Ortakların oy çokluğu ile kararların alındığı Limited şirketler, tahvil ile hisse senedi çıkaramazlar.

E-ticaret Hizmeti: E-ticaret

Limited Şirketlerde Unvan

Limited şirketin, ticaret unvanlarında yer alması gereken belirli bilgiler ve unvan belirlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Öncelikle Limited şirketin ticaret unvanında, işletmesinin genişliği, tacirin kimliği, finansal durumu ve işletmesinin önemi hakkında bilgiler, üçüncü kişiler tarafından yanlış bir görüşün oluşmasına neden olabilecek nitelikte ve gerçeğe aykırı olmaması gerekmektedir. Ayrıca Limited şirketin ticaret unvanında yer alan ibarelerin, tarihi ve kültürel değerleri zedeleyecek, kamu düzeni, ahlak ve ulusal çıkarlara aykırı olmayacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

E-ticaret Firma: E-ticaret İçin En İyi Firma

Limited Şirketin Yönetim Organları

Limited şirketlerde yönetim ile ilgili başlıca organlar ise genel kurul, denetçiler ve müdürlerdir. Limited şirketlerin genel kurulunu, ortakların tamamı oluşturmakta ve hesap döneminin bitiminin ardından üç ay içerisinde olağan ve yılda ise en az bir kez toplanmaktadır. Limited şirketlerde ki müdürler ise Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile aynı sorumluluk altında çalışır ve yönetim hakkı ile şirketin temsil yetkisine sahiptirler. Limited şirketlerin yönetim ile ilgili organlarından biri de denetçilerdir ama ortak sayısı yirminin altında olan şirketlerde denetçi bulundurmak zorunlu değildir. Ancak ortak sayısı yirminin üzerinde olan Limited şirketlerde en az bir denetçi bulundurulması zorunludur. Genel kurul tarafından seçilen denetçiler, dışarıdan seçilebileceği gibi ortaklar arasından da seçilebilmektedir.

Limited Şirketlerin Sermaye Yapısı

Esas sermaye paylarını içermekte olan bir pay defterinin tutulduğu Limited şirkette, ortakların adresleri ile adları gibi veriler de pay defterinde yer almaktadır. Ayrıca her bir ortağın sahip olduğu esas sermaye payının sayısı, esas sermaye payları üzerinde bulunan rehin ve intifa hakları ile esas sermaye paylarının devirleri ile geçişleri de yine Limited şirkette tutulması gereken pay defterinde yer alan bilgilerdir.

301 Yönlendirme: 301 Yönlendirme Nedir?

Limited Şirketlerin Tutması Gereken Defterler

Limited şirketler, Yevmiye defteri, Envanter defteri, Pay defteri, Büyük defter ve Bilanço defteri tutmak zorundadır